ISO 9001

Oblasti a zamerania, ktoré si môžete u nás certifikovať ako akreditované činnosti sú uvedené v nasledovnej tabuľke:


Tab. č. 1 Oblasti certifikácie systémov manažérstva kvality podľa ISO 9001

 

SNAS KÓD NÁZOV ČINNOSTI EA KÓD
Skupina NACE kód
I. 01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace 1
02 Lesníctvo a ťažba dreva
03 Rybolov a akvakultúra
10 Výroba potravín 3
11 Výroba nápojov
12 Výroba tabakových výrobkov
II. 24 okrem 24.46 Výroba a spracovanie kovov 17
25 okrem 25.4 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
33.11 Oprava kovových konštrukcií
26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 19
27 Výroba elektrických zariadení
33.13 Oprava elektronických a optických prístrojov
33.14 Oprava elektrických prístrojov
95.1 Oprava počítačov a komunikačných zariadení
29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov 22
30.2 Výroba železničných lokomotív a vozového parku
30.9 Výroba dopravných prostriedkov i.n.
33.17 Oprava a údržba ostatných dopravných prostriedkov
45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov 29
46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
95.2 Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
58.2 Nakladateľstvo v oblasti softvéru 33
62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
63.1 Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby, webový portál
III. 17 Výroba papiera a papierových výrobkov 7
58.1 Vydávanie kníh, periodík a iné nakladateľské činnosti 8
59.2 Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
18 Tlač a reprodukcia záznamových médií 9
IV.
41 Výstavba budov 28
42 Inžinierske stavby
43 Špecializované stavebné práce
71 Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy 34
72 Vedecký výskum a vývoj
74 okrem 74.2 a 74.3 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
VI. 49 Pozemná doprava a doprava potrubím 31
50 Vodná doprava
51 Letecká doprava
52 Skladové a pomocné činnosti v doprave
53 Poštové služby a služby kuriérov
61 Telekomunikácie
69 Právne a účtovnícke činnosti 35
70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
73 Reklama a prieskum trhu
74.2 Fotografické činnosti
74.3 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
78 Činnosti súvisiace s údržnou zariadení a krajinnou úpravou
80 Sprostredkovanie práce
81 Bezpečnostné a pátracie služby
82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti
85 Vzdelávanie 37
37 Čistenie a odvod odpadových vôd 39
38.1 Zber odpadu
38.2 Spracúvanie a likvidácia odpadu
39 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom
59.1 Výroba a distribúcia filmov, videozáznamov a televíznych programov
60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie
63.9 Ostatné informačné služby
79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
90 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
 
91 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení  
92 Činnosti herní a stávkových kancelárií
93 Športové, zábavné a rekreačné činnosti
94 Činnosti členských organizácií
96 Ostatné osobné služby
VII. 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu 14
IX. 75 Veterinárne činnosti 38
86 Zdravotníctvo
87 Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
88 Sociálna práca bez ubytovania