VYHLÁSENIE O NESTRANNOSTI

Manažment certifikačného orgánu QECON, spol. s r.o. vyhlasuje, že si uvedomuje zodpovednosť za činnosť certifikačného orgánu v zmysle medzinárodnej normy ISO/IEC 17021-1:2015 a za dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z predmetnej normy. Ďalej vyhlasuje, že bude realizovať stanovenú Politiku kvality cez jednotlivé Ciele kvality. Vždy bude dbať na zabezpečenie a dodržiavanie certifikačných postupov, aby neboli diskriminačné, a aby všetci zákazníci mali k nim rovnaký prístup. Na plnenie týchto stanovených podmienok využije všetky dostupné právomoci, právne predpisy a morálne zásady a dôvernosť informácií týkajúcich sa zákazníkov certifikačného orgánu.

Certifikačný orgán QECON, spol. s r.o., sa zaväzuje, že bude vykonávať svoju činnosť nezávisle od iných spoločností a všetky jeho rozhodnutia sa budú zakladať na objektívnom dôkaze získanom pri certifikačnom procese. Rozhodnutia certifikačného orgánu, tak nebudú ovplyvňované ďalšími stranami alebo ďalšími záujmami. Pre zabezpečenie nestrannosti bola v certifikačnom orgáne QECON, spol. s r.o. vytvorená Komisia zainteresovaných strán.

Aby bola zabezpečená objektivita, všetky certifikačné procesy vykonávajú len kvalifikovaní pracovníci. Jednotliví pracovníci na konkrétnych pracovných miestach v certifikačnom orgáne sú odmeňovaní nezávisle od výsledku a počtu vykonaných auditov. Na jednotlivé pracovné miesta sú vyberaní podľa kvalifikačného katalógu, tak aby nevznikol konflikt záujmov.