POLITIKA KVALITY

Vedenie certifikačného orgánu QECON, spol. s r.o. deklaruje nasledovnú politiku kvality:

  • Realizovať certifikačný proces na vysokej odbornej úrovni pri zachovaní nezávislosti a pôsobiť nediskriminačne voči zákazníkom certifikačného orgánu.
  • Serióznosť, stabilita a dôveryhodnosť z pohľadu zákazníka sa budú uskutočňovať realizáciou našej filozofie „Služby v mene kvality“.
  • Vysokú odbornú úroveň certifikačného procesu dosahovať výberom vysokokvalifikovaných a skúsených audítorov a technických expertov.
  • Zvyšovať odbornú spôsobilosť audítorov ich nepretržitým vzdelávaním na školeniach a seminároch.
  • Stabilná orientácia pre získaný rozsah akreditácie
  • Zabezpečiť efektívne vynakladanie zdrojov a sústredenie sa na odborný rast personálu certifikačného orgánu.
  • Náš zákazník je na prvom mieste, pretože jeho spokojnosť je naším prvoradým cieľom. Dôvera zákazníka je základom našej existencie, čo je hlavný dôvod, ktorý nás vedie k vyjadreniu záväzku plniť požiadavky a trvalo zlepšovať vlastný systém manažérstva kvality.
  • Prezentovať certifikačný orgán na všetkých úrovniach masovokomunikačných prostriedkov.
  • Zvyšovať vierohodnosť certifikačného orgánu, analýzou rizík vznikajúcich pri jeho činnostiach.