RIEŠENIE PROCESU ODVOLANIA

Jedná sa o proces pozostávajúci z:

  • evidencie odvolania,
  • preskúmanie opodstatnenosti odvolania,
  • prijatie rozhodnutia,
  • realizácia rozhodnutia.


Certifikačný orgán pristupuje k osobe, ktorá podala odvolanie nediskriminačne a preskúmanie a rozhodovanie o odvolaniach neústi do žiadnych diskriminačných činností.

Odvolanie môže podať klient certifikačného orgánu do 30 dní od prijatia informácie o:

  • udelení,
  • neudelení,
  • zrušení,
  • pozastavení,
  • obmedzení platnosti certifikácie.


Certifikačný výbor do 7 dní od prijatia odvolania pozve na pohovor vedúceho audítora, ktorý audit vykonal, na výsledok ktorého sa odvolávajúci odvoláva. Vedúci audítor je povinný podať potrebné informácie o priebehu auditu. Certifikačný výbor po prerokovaní odvolania prijme Rozhodnutie o vykonaní mimoriadneho auditu pričom sa berú do úvahy výsledky predchádzajúcich podobných odvolaní a vymenuje vedúceho audítora (nie toho, na ktorého výsledky auditu sa klient odvoláva) zodpovedného za vykonanie mimoriadneho auditu.


Ukončenie procesu odvolania


Certifikačný výbor do 10 dní od prijatia Rozhodnutia o vykonaní mimoriadneho auditu, písomne informuje odvolávajúceho sa o prijatom rozhodnutí s tým, že proces vybavovania odvolania sa tým pokladá za ukončený a zašle mu jeho kópiu.