MOŽNOSTI CERTIFIKÁCIE

A. Rozšírenie a zúženie rozsahu certifikácie
 

Pri zmene pôsobnosti certifikovanej organizácie rozšírením alebo zúžením jej podnikania o nové činnosti, môže certifikačný orgán rozšíriť/zúžiť rozsah certifikácie o predmetné odbory a zamerania dvoma spôsobmi:

 • Certifikovaná organizácia podá oficiálnu Žiadosť o rozšírenie/zúženie certifikácie o nové/neaktuálne činnosti.
 • Certifikovaná organizácia nepodá oficiálnu Žiadosť o rozšírenie/zúženie certifikácie o nové/neaktuálne činnosti, avšak tieto skutočnosti sa zistia na pravidelnom dozornom audite.


B. Pozastavenie platnej certifikácie

Certifikačný orgán pozastaví platnosť certifikácie ak:

 • certifikovaný systém manažérstva klienta trvalo alebo vážnym spôsobom zlyháva pri plnení požiadaviek certifikácie vrátane požiadaviek na jeho efektívnosť,
 • ak certifikovaný klient neumožní výkon dozorného alebo recertifikačného auditu,
 • certifikovaná spoločnosť sama požiada o pozastavenie,
 • pri sťažnostiach tretej strany, ktoré spochybňujú zavedený manažérsky systém certifikovanej organizácie.

 

C. Zrušenie platnosti certifikácie a následné odobratie certifikátu

MOŽNOSTI ZRUŠENIA PLATNEJ CERTIFIKÁCIE

Certifikácia manažérskeho systému sa môže zrušiť na základe skutočností zistených počas plánovaného (dozorného) alebo neplánovaného (mimoriadneho) auditu. Neplánovaný (mimoriadny) audit sa zväčša uskutočňuje na základe sťažnosti tretej strany voči manažérskemu systému certifikovanej organizácie.

Zrušenie platnosti certifikácie a ukončenie práva na používanie certifikátu

1. Certifikačný orgán okamžite zruší právo certifikovanej organizácie používať certifikát v obchodnom styku a jej platnosť certifikácie sa ukončí z dôvodov:

 • Certifikovaná organizácia neupovedomí bez zbytočného odkladu certifikačný orgán o zmenách alebo predpokladaných zmenách v jej organizácii, ktoré môžu mať zásadný vplyv na certifikáciu.
 • Zneužitím certifikátu, t.j. certifikát sa použije v rozpore s právnymi predpismi platnými v SR, resp. v rozpore s dobrými mravmi.
 • Vykonaním dozorného auditu sa zistí neoprávnenosť platnej certifikácie u certifikovanej organizácie.
 • Vyhlásením konkurzu alebo konkurzného konania na majetok certifikovanej organizácie.
 • Certifikovaná organizácia vstúpi do likvidácie.
 • Certifikovaná organizácia neumožní vykonať dozorné audity, resp. nastane iný právny dôvod.
   

2. Certifikačný orgán má právo zrušiť certifikáciu a odobrať certifikát, resp. ho bez odobratia vyhlásiť za neplatný pri nerešpektovaní alebo porušení ustanovení uvedených v Zmluve na certifikáciu manažérskych systémov.
 

3. Certifikačný orgán môže zrušiť platnú certifikáciu a odobrať certifikát v prípadoch:

 • Ak certifikovaná organizácia už nevykonáva činnosti v odbore, pre ktorý bol certifikát vystavený.
 • Na vlastnú žiadosť certifikovanej organizácie.
 • Ak certifikovaná organizácia neuhradí faktúru za vykonaný dozorný alebo mimoriadny (neplánovaný) audit do 10 mesiacov od jeho vykonania.


4. Platnosť certifikácie
Vystavený certifikát, má medzinárodnú platnosť a platí len na tie odbory a zamerania, ktoré sú na ňom uvedené ako predmet certifikácie. Certifikácia platí po dobu troch rokov.