PROCES CERTIFIKÁCIE

1

VYPLNENIE ŽIADOSTI O CERTIFIKÁCIU

Žiadateľ o certifikáciu vyplní a zašle Žiadosť o certtifikáciu systémov manažérstva certifikačnému orgánu poštou alebo e-mailom.

2

STANOVENEJ CENOVEJ PONUKY CERTIFIKAČNÝM ORGÁNOM

Po doručení Žiadosti o certifikáciu systémov manažérstva, certifikačnému orgánu, bude vypracovaná cenová ponuka pre žiadateľa o certifikáciu.Cenová ponuka bude závisieť od:

 • predmetnej normy podľa, ktorej sa bude vykonávať certifikácia,
 • rozsahu predmetu certifikácie.
3

NÁVRH POTVRDENIE ZMLUVY O CERTIFIKÁCII OBOMA ZMLUVNÝMI STRANAMI

Ak žiadateľ o certifikáciu súhlasí s navrhovanou cenovou ponukou, certifikačný orgán vypracuje na jej základe návrh Zmluvy na certifikáciu systémov manažérstva, ktorú následne potvrdia obe zmluvné strany.

USKUTOČNENIE ÚVODNÉHO CERTIFIKAČNÉHO AUDITU

Úvodný certifikačný audit sa vykonáva v dvoch etapách:
 

4

PRVÁ ETAPA CERTIFIKAČNÉHO AUDITU SA VYKONÁVA S CIEĽOM

 • auditovať dokumentáciu systému manažérstva klienta,
 • zhodnotiť podmienky a špecifiká lokality klienta a posúdiť pripravenosť na druhú etapu auditu,
 • preskúmať stav klienta a jeho chápanie požiadaviek normy, podľa ktorej sa certifikuje,
 • získať potrebné informácie o rozsahu manažérstva, procesov a sídiel klienta ako aj súvisiacich štatutárnych a právnych aspektov,
 • pripraviť podmienky pre výkon druhej etapy certifikačného auditu dostatočným pochopením systému manažérstva u klienta,
 • posúdiť plánovanie a vykonávanie interných auditov a Preskúmavania manažmentom (Management review).


Pre zabezpečenie týchto cieľov sa musí vykonať časť posudzovania v priestoroch klienta. Všetky zistenia prvej etapy certifikačného auditu sa zaznamenávajú. So zisteniami je klient oboznámený a upozornený na skutočnosti, ktoré by mohli byť v druhej etape certifikačného auditu identifikované ako nezhody.
 

5

 DRUHÁ ETAPA CERTIFIKAČNÉHO AUDITU

Druhá etapa certifikačného auditu sa vykonáva v mieste pôsobenia klienta s cieľom preskúmať zavedenie systému manažérstva a zhodnotiť jeho efektívnosť. Druhá etapa certifikačného auditu sa zameriava na:

 • informácie a dôkazy o zhode so všetkými požiadavkami aplikovanej normy systému manažérstva,
 • monitorovanie a meranie výkonnosti manažérskeho systému v porovnaní so zámermi a cieľmi kľúčových činností organizácie,
 • zhodu manažérskeho systému klienta s platnou legislatívou,
 • prevádzkové riadenie klientových procesov,
 • preskúmanie vykonaných interných auditov a vykonaných preskúmaní manažmentom,
 • zodpovednosť manažmentu za stanovenú Politiku systému manažérstva,
 • väzby medzi normatívnymi požiadavkami, stanovenou Politikou systému manažérstva klienta, jeho zámermi a cieľmi, platnou legislatívou, kompetentnosťou pracovníkov, činnosťami a postupmi klienta, údajmi o výkonnosti systému a závermi z interných auditov.

UDELENIE PLATNEJ CERTIFIKÁCIE

6

Po posúdení žiadateľa o certifikáciu certifikačným auditom, vedúci certifikačného orgánu rozhodne o udelení certifikácie, v zmysle Návrhu vedúceho audítora. Udelený a vystavený certifikát je platný na obdobie troch nasledujúcich rokov, na tie oblasti, ktoré boli predmetom certifikácie.

PRAVIDELNÝ DOZOR NAD SYSTÉMOM MANAŽÉRSTVA

7

K optimalizácii manažérskeho systému certifikačný orgán minimálne raz ročne vykoná dozorný audit u certifikovanej organizácii, kde sa zameriava hlavne na jeho účinnosť a efektívnosť. Priaznivý výsledok tohto auditu je dôvodom na ponechanie platnej certifikácie, nakoľko zavedený systém manažérstva spĺňa stanovené kritériá a funkčnosť. Dozorné audity certifikačný orgán QECON, spol. s r.o. vykonáva priamo v mieste pôsobenia klienta, s tým, že sa posudzuje:

 • výkon interných auditov a preskúmanie manažmentom,
 • realizácia nápravných opatrení pri zistených nezhodách na predošlom audite,
 • vybavovanie sťažností,
 • proces zlepšovania,
 • preskúmanie akýchkoľvek zmien,
 • používanie certifikačných značiek,
 • odvolania sa na certifikáciu.

RECERTIFIKÁCIA

8

Recertifikácia predstavuje opakované posudzovanie zavedeného systému manažérstva u certifikovanej organizácie po ukončení predchádzajúcej 3 ročnej doby certifikácie. Recertifikácia sa uskutočňuje recertifikačným auditom, ktorý vykonáva certifikačný orgán QECON, spol. s r.o. na mieste klienta, s cieľom vyhodnotiť, ako jeho klient spĺňa pokračujúce plnenie požiadaviek normy zavedeného systému manažérstva. Recertifikačný audit posudzuje:

 • celkovú efektívnosť systému manažérstva s ohľadom na interné a externé zmeny,
 • ako je preukázaný záväzok klienta udržiavať efektívnosť a zlepšovanie systému manažérstva, ktorý zvyšuje jeho výkonnosť,
 • zhodnotenie organizácie, či zavedený manažérsky systém prispieva k dosahovaniu jej Politiky a Cieľov systémov manažérstva.